ÜZLETSZABÁLYZAT

A jelen Üzletszabályzat, és az ezen dokumentumban hivatkozott valamennyi egyéb dokumentum (a továbbiakban “Szerződési feltételek”) tartalmazzák a szépségtanácsadókra irányadó szabályokat, irányelveket, jogokat és kötelezettségeket. Ezek elfogadásával kötelező erejű szerződés jön létre az Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság (bejegyzett székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53; cégjegyzékszám: 01-09-074359, a továbbiakban: “Oriflame”) és Ön (a továbbiakban: “Ön” vagy “Oriflame Szépségtanácsadó” vagy “Szépségtanácsadó”) között.  Erre tekintettel javasoljuk, hogy a jelen Szerződési feltételek egy példányát nyomtassa ki, vagy elektronikus formában elmentve őrizze meg.

Az Oriflame fenntartja a jogot, hogy a Szerződési feltételeket a jövőben módosítsa.  A legutóbbi módosítás dátuma az Üzletszabályzat végén feltüntetésre kerül. Az Üzletszabályzatot érintő bármilyen módosításról a jelen Szerződési feltételekben foglaltak szerint tájékoztatjuk Szépségtanácsadóinkat.  Az Ön felelőssége, hogy a módosításokat megismerje, az abban foglaltakról megfelelően tájékozódjon. 

1. DEFINÍCIÓK

Az Üzletszabályzatban a következő fogalmak az alább meghatározott értelemmel bírnak:

i. Etikai Kódex és az Üzletviteli Irányelvek: olyan kötelező érvényű rendelkezések, amelyek az Oriflame Sikertervének részét képezik, és amelyek a Szépségtanácsadóknak az Oriflame-mel, valamint a Vásárlókkal és más Szépségtanácsadókkal szembeni magatartását szabályozzák;

ii. Vásárló: bármely természetes személy – függetlenül attól, hogy rendelkezik-e Oriflame regisztrációval –, aki Oriflame Terméket vásárol online (pl. az Oriflame Honlapon keresztül) vagy más úton (pl. telefonon keresztül) aki az adásvételi szerződést teljes egészében vagy lényeges részében a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül köti;

iii. Oriflame-katalógus vagy Katalógus: papíralapú vagy elektronikus brossúra, amely meghatározott időszakonként kerül az Oriflame által kiadásra, és amely tartalmazza a kínált Oriflame Termékeket és azok javasolt kiskereskedelmi árait;

iv. Katalógus-időszak: azon időszak, amely a Katalógus borító oldalán feltüntetésre kerül, és amely időszak alatt a Katalógusban foglalt ajánlatok érvényesek;

v. Oriflame-cégcsoport: együttesen jelenti az Oriflame Global e-commerce AG vállalatot, ennek végső tulajdonosi holding vállalatát, és minden olyan gazdasági társaságot, amely e holding közvetett vagy közvetlen irányítása alatt áll;

vi. Oriflame Termékek vagy Termékek: az Oriflame védjegy alatt értékesítésre kínált kozmetikai termékek és kapcsolódó kiegészítő termékek, továbbá meghatározott étrend-kiegészítő termékek; az Oriflame-katalógusban a Termékek legfontosabb jellemzői feltüntetésre kerülnek;

vii. Oriflame Sikerterv: az Oriflame-mel való együttműködésből származó előnyöket és az Oriflame által kínált jövedelemszerzési lehetőséget részleteiben bemutató dokumentum. A Sikerterv elektronikus formában innen letölthető: 

http://hu.oriflame.com/mypages/network/oriflame-success-plan/success-plan-leaders

viii. Oriflame promóciós anyagok: olyan dokumentum, amely gyorsan és könnyen érthető módon mutatja be az Oriflame-mel történő együttműködésből származó előnyöket, az Oriflame Termékeket és az általunk kínált jövedelemszerződési lehetőséget. A dokumentum a Sikerterv alapján készül, azonban annál rövidebb, könnyebben áttekinthető és bemutatható dokumentum;

ix. Oriflame védjegyek: az Oriflame név, az Oriflame logó, továbbá az általunk gyártott, kínált, értékesített és továbbforgalmazott Oriflame Termékek és Termék-családok;

x. Árak: Az Oriflame Termékeknek az Oriflame által meghatározott árai, amelyek a megrendelés leadásának időpontjában hatályos árlistán szerepelnek;

xi. Földrajzi terület: Magyarország;

xii. Személyes adatok: azon személyes adatok, amelyeket a szépségtanácsadóként történő regisztráció során Ön megad az Oriflame részére, továbbá mindazon személyes adatok, amelyeket időről-időre a rendelkezésünkre bocsát.

xiii. Személyes Információk: olyan, Vásárlókra, Oriflame Szépségtanácsadókra vagy más harmadik személyekre vonatkozó információk, melyeket Ön gyűjt vagy másként kezel az Oriflame-mel fennálló kapcsolata során.

2. REGISZTRÁCIÓ ÉS TAGSÁG 

2.1. Ön azt követően válik regisztrált Szépségtanácsadónkká, hogy a felvételi kérelmének helyt adva az Oriflame az Ön részére Szépségtanácsadói kódszámot ad.  Az Oriflame Szépségtanácsadói felvétel feltételeit az Üzletviteli Irányelvek a Tagságra vonatkozó szabályok c. fejezete tartalmazza. 

2.2. A regisztrációkor és annak minden évfordulóján az éves tagdíjat (belépési díj) meg kell fizetnie. Ezen összeg az első megrendeléshez kapcsolódó számlán kerül felszámításra. 

2.3. Az Ön tagsága lejár (i) a regisztráció első évfordulójával ha ezen idő alatt Ön nem ad le megrendelést, illetőleg (ii) 12 hónappal az utolsó rendelés leadását követően.

2.4. Mind Ön, mind az Oriflame jogosult a tagsági jogviszonyt bármikor felmondani a jelen Szerződési feltételekben foglaltak szerint.

2.5. A tagság személyhez kötött; az Oriflame előzetes hozzájárulása nélkül a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át harmadik személyre.

2.6. Amennyiben Ön kivételesen egy szponzoráltja nevében regisztrál, úgy azt feltételezzük, hogy rendelkezik ehhez az ő hozzájárulásával. Hozzájárulás nélkül más személyt regisztrálni tilos. E szabály megszegéséből eredő valamennyi követelés, kár vagy költség megtérítését követelhetjük Öntől. Ezen túlmenően az Ön által hozzájárulás nélkül regisztrált személynek is lehet követelése Önnel szemben a személyhez fűződő jogokat megállapító és egyéb vonatkozó polgári jogi jogszabályok alapján. Ön emiatt bizonyos esetekben akár büntetőeljárás alá is kerülhet.

2.7. Ön a regisztrációt követően:

• jogosult a jelen Szerződési feltételeknek megfelelően Oriflame Terméket vásárolni és az Oriflame Sikertervben meghatározott egyéb kedvezményekre és juttatásokra igényt tartani;

• köteles a Szerződési feltételekben előírt rendelkezéseket teljes mértékben megtartani.

3. FELMONDÁSI ÉS VISSZAKÜLDÉSI JOG, VALAMINT A TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

3.1. Ön bármikor jogosult szépségtanácsadói tagságát egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal indokolás nélkül felmondani. Felmondásának kézhezvételét követően haladéktalanul jelezzük Ön felé a felmondás tudomásul vételét.  A felmondó nyilatkozat megküldéséhez használhatja űrlapunkat is.

3.2. Amennyiben a felmondásra a regisztrációt követő 14 napon belül kerül sor, úgy visszatérítünk az Ön részére minden díjat és költséget, továbbá visszavesszük az Ön által vásárolt és visszaküldött Termékeket.  Egészségvédelmi és higiéniai okok miatt visszautasíthatjuk olyan Termék(ek) visszavételét, amely(ek) az átvételt követően felbontásra került(ek).

3.3. Ha Ön utóbb a szépségtanácsadói tagságát felmondja, úgy kérésére a Termékeket visszavásároljuk Öntől, a következő feltételek teljesülése esetén:

 

4. A TERMÉKEK ADÁSVÉTELE

A. MEGRENDELÉS LEADÁSA

4.1. Ön megrendelését a Katalógusból a megvásárolni szándékozott Termékek kijelölésével adhatja le. A megrendelés leadása a kiválasztott Termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül.

4.2. A megrendelés leadása a következő lépések végrehajtásával történik meg:

• telefonon történő megrendelés esetén amennyiben Ön tájékoztatta az Ügyfélszolgálatunk munkatársát arról, hogy mely Termék(ek)et kívánja megvásárolni, és ő a jelzett Termék(ek)et leszámlázta az Ön részére; vagy

• online megrendelés esetén, amennyiben Ön kiválasztotta a megvásárolni kívánt Termék(ek)et a “KOSÁRHOZ ADÁS” gomb megnyomásával; a kosár tartalmát Ön bármikor jogosult megtekinteni és módosítani a Termék(ek) mennyiségének megváltoztatásával, Termék(ek) törlésével vagy a kosár teljes kiürítésével is;

• Ön rendelkezésünkre bocsátotta a szállításhoz szükséges személyes adatait, és hozzájárulását adta ahhoz, hogy ezen adatait az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeljük; valamint 

• Ön megjelölte a szállítás és a fizetés Ön által választott módját.

4.3. Amennyiben online megrendelése leadásra (elküldésre) került, úgy annak módosítása a Honlapon keresztül már nem lehetséges; kérjük, ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal: info@oriflame.hu  mail címen vagy a +36 1 450 39 39 telefonszámon.

4.4. .Az online megrendelés elfogadása esetén automatikus visszaigazolást küldünk az Ön részére e-mailben a szépségtanácsadói regisztrációkor vagy a későbbiekben megadott email címére; ezzel a felek között az adásvételi szerződés létrejön. Email címét az Oriflame Szépségtanácsadói Oldalára történő bejelentkezését követően a Profil beállítások menüpont alatt szerkesztheti, aktualizálhatja. Az Oriflame jogosult a megrendelés elfogadását indokolás nélkül megtagadni.  Ez esetben az Ön által már esetlegesen teljesített kifizetést teljes egészében visszatérítjük. 

4.5. A megrendelés visszaigazolásán túlmenően a Termék(ek)kel együtt a számla is átadásra kerül. A számla tartalmazza az Ön részére kiszállított Termék(ek) listáját. A számlához a fogyasztót megillető jogokkal kapcsolatos fontos tájékoztató anyagot is mellékelünk. 

4.6. Online megrendelés esetén kéjük, legyen figyelemmel az alábbiakra:

4.6.1. a létrejött adásvételi szerződés nem kerül szövegszerűen lementésre és nem lesz hozzáférhető. A szerződés részeit az Ön megrendelése, továbbá a Honlapon elérhető vagy az Oriflame által más módon közölt Szerződési feltételek (amelyek nyomtathatók vagy lementhetők) képezik;

4.6.2. a szerződés kizárólag magyar nyelven köthető, más nyelven nem;
4.6.3. az Oriflame a jelen Szerződési feltételek 10. fejezetében meghatározott Kódexekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.7. A leadott és kifizetett megrendelés nem vonható vissza, az 5. fejezetben foglalt elállás esetét kivéve.

4.8. Megrendelését Ön a nap folyamán bármikor leadhatja, kivéve a katalógus-időszak lzárásakori rövid időszakokat, amikor a Honlap elérhetősége a Katalógus frissítése miatt rövid ideig korlátozott.

4.9 Nem áll rendelkezésre minden időpontban az általunk kínált valamennyi Termék. Amennyiben valamelyik Termék nincs készleten a megrendelés leadásának időpontjában, úgy megtesszük az ésszerűen elvárható erőfeszítéseket, hogy erről Önt a megrendelés véglegesítése előtt megfelelő módon tájékoztassuk annak érdekében, hogy megrendelését megfelelően módosíthassa vagy törölhesse.

4.10 Az online Katalógus és rendelési lehetőség alkalmanként, korlátozott időtartamra karbantartás vagy különféle technikai problémák miatt nem elérhető. Az Oriflame nem felel ezekért a korlátozásokért, és kizárja az ilyen esetekkel kapcsolatosan a Vásárlók vagy a Honlap egyéb látogatói által előterjesztett kárigényekkel szembeni felelősségét.

4.11 Kivételes jelleggel lehetőséget biztosítunk arra online eszközünk útján, hogy Ön más nevében adjon le megrendelést. Ez kizárólag az Ön személyes csoportjába tartozó Szépségtanácsadók esetében lehetséges, az ő kifejezett felhatalmazásuk alapján, az Oriflame Sikertervben meghatározottak szerint.  Ezen lehetőség használata során kizárólag Önt terheli felelősség minden felhatalmazás nélküli megrendelésből és általában a személyhez fűződő jogok megsértéséből eredő igényért, továbbá minden olyan költségből vagy kiadásból eredő kárért, amely az Oriflame vagy azon személy részéről merült fel, akinek a nevében Ön a megrendelést leadta. 

B. ÁRAK ÉS FIZETÉS

4.12 Az Oriflame-katalógusban feltüntetésre kerülő Termék-árak bruttó kiskereskedelmi árak, amelyek a Termékek teljes vételárát jelentik a megrendelés leadásának időpontjában, kivéve, ha ettől kifejezetten eltérő tájékoztatás kerül feltüntetésre. Minden ár Forintban értendő, amely az áfá-t is tartalmazza.

4.13 Az Oriflame fenntartja a jogot, hogy az árakat saját belátása szerint bármilyen időpontban megváltoztassa.  Az Ön által kiválasztott Termékek áraiban a megrendelés leadását megelőzően bekövetkezett bármilyen változás azonban csak akkor válik az adásvételi szerződés részévé, amennyiben a felek ezt kifejezetten elfogadják. 

4.14 A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítás költségeit, továbbá azon költségeket és díjakat, amelyek a megrendelés során adott kifejezetten erről szóló tájékoztatás értelmében az árakhoz hozzáadásra kerülnek, és melyeknek összege az Ön által választott szállítási lehetőség függvényében változik.

4.15 Árainkat időről időre akciók keretében csökkenthetjük. További utólag adott kedvezmény illetheti meg Önt továbbá az Oriflame Sikertervben meghatározottakkal összhangban.  Ezen kedvezmények a számlán nem minden esetben kerülnek feltüntetésre.  Az árak számításával kapcsolatos bármilyen észrevétel, kérdés esetén kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz: info@oriflame.hu, +36 1 450 39 39 

4.16 Számláját online bankkártyás fizetés, banki átutalás útján, vagy a jelen Szerződési feltételekben rögzített egyéb módon egyenlítheti ki. A legtöbb bankkártyát elfogadjuk. A bankkártya megterhelésére a megrendelés szállításra kész állapotba történő összeállítását megelőzően nem kerül sor, azonban számláján az összeg zárolásra kerül. A zárolt összeg számlájának elérhető egyenlegét csökkenti, azonban az összeg az Oriflame felé még nem kerül továbbításra. Számlájának végleges megterhelésére a megrendelés szállításra kész állapotba történő összeállítását követően kerül sor. Amennyiben a szállítás meghiúsul a zárolt összeg feloldásra kerül az Ön bankszámláján. 

4.17 Kintlévőségeink, követeléseink kezelése harmadik személy szolgáltató bevonásával is történhet ennek megfelelően ezen szolgáltató jogosult az Oriflame nevében számlát és a fizetéssel kapcsolatban egyéb tájékoztatást küldeni az Ön részére. Általános szabályként rögzíthető, hogy a számlán szereplő összeget, az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, 14 napon belül kell megfizetnie. Késedelmes fizetés esetén a késedelemmel érintett időszak minden napjára késedelmi kamat kerül felszámításra, melynek mértéke a a Magyar Nemzeti Bank által meghatározásra kerülő jegybanki alapkamat két százalékponttal megnövelt értéke; ezen felül a követelés behajtásának indokolt költségei is áthárításra kerülnek.

4.18 A fizetési lehetőségekkel – így pl. hitelkeret megnyitásának lehetőségével – kapcsolatban kérjük, érdeklődjön Ügyfélszolgálatunknál info@oriflame.hu, +36 1 450 39 39.

4.19 A bankkártyás fizetések biztonságossága érdekében minden fizetési információ titkosított (kódolt). Az Oriflame kizárólag hitelesített fizetési szolgáltatókkal áll kapcsolatban, így a bankkártya-adatok kezelése mindenkor szabályszerűen, a bankkártya-adatok kezelésre vonatkozó nemzetközi biztonsági standardokkal összhangban történik.

4.20 Amennyiben Honlapunkon lehetőséget biztosítunk visszatérő/ismétlődő bankkártyás fizetésre, úgy Ön kifejezetten engedélyezheti e kényelmes fizetési mód használatát.  Ez esetben bármely jövőbeni fizetés esetén a bankkártyáján automatikusan zárolásra kerül a fizetendő összeg abban az időpontban, amikor megrendelését leadja, azzal, hogy az összeggel a bankszámlája a megrendelt Termékek elküldésének időpontjában kerül megterhelésre.  A visszatérő bankkártyás fizetési mód engedélyezését Ön bármikor visszavonhatja a Felhasználói fiókjában a bankkártyás ikonra történő kattintással. 

C. A TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA ÉS A KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA

4.21 A megrendelt Termékek kiszállítását kizárólag Magyarország területére vállaljuk.

4.22 A Termékek átvételének helyét megrendelésekor tudja megválasztani.

4.23 Megrendelését a lehető leggyorsabban, de legfeljebb a megrendelés általunk történő visszaigazolását követő 30 napon belül feldolgozzuk, és a csomagot átadjuk. Nem vállalunk felelősséget a szállítás késedelmes voltáért, ha a késedelem rajtunk kívül álló okok miatt következik be.

4.24 A Termékekre vonatkozó tulajdonjog és a kárveszély a Termékek átadásával száll át. 

4.25 Az Oriflame nem vállal felelősséget valamely megrendelés hibásan vagy késedelmesen teljesített szállításából, vagy esetlegesen a szállítás elmaradásából eredő bármilyen kárért, ha annak oka, hogy Ön személyes adatait hibásan vagy hiányosan adta meg.

4.26 Fenntartjuk a jogot, hogy a megküldött megrendelés teljesítését bármely időpontban visszautasítsuk, ha alapos indokkal feltételezhető, hogy Ön megszegte a jelen Szerződési feltételek bármely rendelkezését.

D. TERMÉKEINK MEGFELELŐSÉGE

4.27 Szavatoljuk, hogy az ORIFLAME termékek gyártása a Kozmetikumok Helyes Gyártási Gyakorlatára (GMP) vonatkozó útmutatót tartalmazó ISO 22716:2007 szabvány, valamint az ORIFLAME Helyes Gyakorlat Kódexe követelményeinek megfelelően történik.  (Magyarországon 2008 óta érhető el a szabvány magyar verziója MSZ EN ISO 22716:2008 néven.)

5. A MEGRENDELÉSEKRE VONATKOZÓ ELÁLLÁSI JOG

5.1. Az Oriflame szigorúan betartja a Földrajzi területen a Termékek visszavételére irányadó szabályokat (ld. 5.3 pontot a részletekre vonatkozóan).

5.2. A megrendelés átvételét követően szükséges, hogy a Vásárló ellenőrizze annak tartalmát, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csomag a szállítás során megrongálódott Terméke(ke)t nem tartalmaz. Kérjük, hogy Ön (vagy a Termék(ek)et Ön nevében átvevő személy) haladéktalanul értesítse az Ügyfélszolgálatunkat a panaszok benyújtására szolgáló nyomtatvány kitöltésével, a sérülés/hiba megjelölésével.  Panaszát e-mailben  info@oriflame.hu is elküldheti a részünkre.

5.3. A Termék visszaküldéséhez és az ár visszatérítéséhez való jog

5.3.1. Önnek joga van a megrendelt Termék(ek) adásvételétől indokolás nélkül elállni az 5.3.2 pontban megjelölt határidőn belül. Ez azt jelenti, hogy ezen időszak alatt, ha Ön meggondolná magát, vagy bármilyen okból úgy döntene, hogy nem akarja a Terméke(ke)t megtartani, úgy elegendő tájékoztatnia minket elállási szándékáról, és mi visszatérítjük a Termék(ek) vételárát.  

5.3.2. Az elállás joga Önt akkor is megilleti, ha a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mailt már megkapta, vagy a megrendelést az Ügyfélszolgálat már szóban visszaigazolta; legfeljebb azonban 14 munkanap áll az Ön rendelkezésére az elállási jog gyakorlására, azzal, hogy az időszak kezdete az a nap, amikor a Terméket, illetve több Termék megrendelése esetén a megrendelés utolsó Termékét is ténylegesen birtokba vette. A munkanapokban meghatározott időszakba a szombatok, vasárnapok és az ünnepnapok nem számítanak bele.

5.3.3. Kérjük, hogy elállási nyilatkozatát az Ügyfélszolgálatunkkal telefonon, e-mailen: info@oriflame.hu vagy postai úton (1082 Budapest Futó utca 47-53.) közölje. Az elállási nyilatkozatát benyújthatja a csatolt nyomtatványon is, azonban ennek használata nem kötelező.  Az elállási nyilatkozat formanyomtatványát elektronikusan tölti ki és azt honlapunkon keresztül nyújtja be, úgy az elállási nyilatkozat kézhezvételéről haladéktalanul visszaigazolást küldünk Önnek tartós adathordozón (pl. e-mailen) keresztül. Az elállási nyilatkozatának másolatát a saját maga számára érdemes lehet megőriznie. Önnek egyedül arra kell figyelnie, hogy elállási jogát a rendelkezésére álló határidő lejártát megelőzően gyakorolja.  Vita esetén Ön köteles bizonyítani, hogy az elállási határidőt megtartotta. Amennyiben elállási nyilatkozatát e-mailen vagy postán küldi meg a részünkre, abban az esetben az elállás az e-mail elküldésével vagy a postára adással hatályosul. Amennyiben elállási nyilatkozatát telefonon közli velünk, az elállás a telefonbeszélgetés időpontjával hatályosul.

5.3.4. Az Ön részére teljes egészében visszatérítjük a Termék(ek)ért fizetett vételárat és a szállítás költségét. (Az általános, legolcsóbb kiszállítási módtól eltérő kiszállítási lehetőség választása esetén a szállítási többletköltségek Önt terhelik.)  A visszatérítendő vételár összegéből levonásra kerülhet a visszaküldött Termék(ek) értékében bekövetkezett olyan értékcsökkenés, amely a Termék(ek) nem rendeltetésszerű vagy szükségtelen használatából ered, tehát ami a szokásos próbához elégséges használatot meghaladja.  A vételár visszatérítése érdekében a szükséges lépéseket haladéktalanul megtesszük. A visszatérítésre sor kerül legkésőbb (a) 14 naptári napon belül azt követően, hogy bármely kiszállított Termék Öntől hozzánk visszaérkezik, vagy (amennyiben ez korábbi időpont) (b) 14 naptári napon belül azt követően, hogy Ön hitelt érdemlően igazolja, hogy a Termék(ek)et visszaküldte a részünkre, illetőleg (c) amennyiben Termék visszaküldésére nem kerül sor, 14 naptári napon belül az elállási nyilatkozat közlését követően.  Amennyiben a Termék visszaküldésére azért került sor, mert a termékleírás nem volt pontos vagy a Termék egyéb okból nem megfelelő, úgy a teendőkre ld. az 5.3.5 pontba írtakat.

5.3.5. Amennyiben a Termék visszaküldésére azért került sor, mert a termékleírás nem volt pontos vagy a Termék egyéb okból nem megfelelő, úgy teljes egészében visszatérítjük a Termék vételárát, a szállítás költségét és minden olyan indokolt költséget, amely a Termék(ek) visszaküldése során Önnél felmerült.

5.3.6 A visszatérítést a bankszámlára vagy hitelkártyára, illetőleg az Ön által a fizetésre használt más csatorna útján teljesítjük, kivéve, ha Ön ezzel kapcsolatban kifejezetten másként rendelkezik. A visszafizetéssel kapcsolatosan Önt díj vagy költség nem terheli.

5.3.7. Amennyiben a Termékek már kiszállításra kerültek:

5.3.7.1. úgy Ön köteles az(oka)t késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlését követő 14 naptári napon belül visszaküldeni a részünkre.  A határidő abban az esetben minősül megtartottnak, amennyiben a Termék(ek) visszaküldése a 14 naptári napon belül megtörténik;

5.3.7.2. a Termék(ek) visszaküldésével felmerülő közvetlen költségek Önt terhelik, kivéve, ha a Termék visszaküldésére azért került sor, mert a termékleírás nem volt pontos vagy a Termék egyéb okból nem megfelelő (ld. 5.3.5. pont); továbbá

5.3.7.3. Ön köteles a birtokában lévő Termékeket megőrizni, és a felelős őrzés ideje alatt a Termékekről megfelelően gondoskodni. 

5.3.8. Az elállási jogra vonatkozó részletes szabályok, valamint a jog gyakorlására vonatkozó útmutató (ideértve az elállási nyilatkozat megtételére használható formanyomtatványt is) a csomagjegyzékhez fűzve is elérhető (ld. 4.5 fejezetet).

5.3.9. Jogi kötelezettségünk, hogy olyan Termék(ek)et bocsássunk a rendelkezésére, amely(ek) megfelel(nek) a szerződésben foglaltaknak.  Ön fogyasztóként minden esetben jogosult hibás vagy nem a tájékoztatásnak megfelelő Termék(ek) esetén igényét érvényesíteni. A jogszabályokból eredő fogyasztói jogosultságait az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések vagy az 5.3 fejezet szerinti termék-visszavételi garanciánk nem korlátozza. A fogyasztókat a Földrajzi terület vonatkozásában megillető jogosultságok tekintetében további tájékoztatást a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól (NFH) kérhet.

5.4. Oriflame-garancia: Garantáljuk a minőségét minden olyan terméknek, amely az ORIFLAME márkajelzést viseli, továbbá szavatoljuk, hogy az általunk vagy a részünkre gyártott ilyen termékek a legmagasabb minőséget képviselik. Biztosak vagyunk abban, hogy Termékeink megfelelnek majd Vásárlóink elvárásainak. Erre tekintettel Oriflame-garancia szolgáltatásunk útján további jótállási jogokat biztosítunk, amely alapján Ön kicserélést vagy ár-visszatérítést kérhet minden olyan Termék esetén, amellyel Ön bármilyen oknál fogva nem elégedett teljes mértékben. Igényét a Termék átvételétől számított 30 napon belül kell érvényesítenie és a termék tartalmának 1/3-ad részénél több nem hiányozhat. A garancia nem vonatkozik olyan Termékre, amelyet szándékosan megrongáltak vagy nem rendeltetésszerűen használtak. A Termék visszaküldésére és az ár visszatérítésére az Oriflame-garancia esetén is az 5.3 fejezetben foglaltak irányadók.  

6. AZ ORIFLAME SZÉPSÉGTANÁCSADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. A Szépségtanácsadó kizárólag saját nevében és költségére jogosult Oriflame Terméket vásárolni és továbbértékesíteni.  Amennyiben Ön Szépségtanácsadóként részt kíván venni az Oriflame Termékek forgalmazásában, e tevékenységét nem az Oriflame megbízottjaként vagy alkalmazottjaként, hanem kizárólag saját nevében eljárva független Szépségtanácsadóként köteles végezni (egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságként).  Az Oriflame Szépségtanácsadó nem jogosult az Oriflame nevében vagy javára, vagy az Oriflame-cégcsoport bármely vállalkozása nevében vagy javára adásvételi vagy bármilyen más szerződést kötni, illetőleg tárgyalásokat folytatni.

6.2. Amennyiben Ön az Oriflame Termékek üzletszerű továbbértékesítését kívánja végezni és/vagy az Oriflame Sikerterv-hez vagy egyéb kereskedelmi programjaihoz kapcsolódóan üzleti tevékenységet folytatni, úgy köteles megszerezni a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedélyt, valamint a Földrajzi területen irányadó, a független gazdasági tevékenység végzése esetén előírt valamennyi bejelentési és nyilvántartásba-vételi kötelezettségnek – ideértve pl. az adatvédelmi nyilvántartásba vételt (ld. 6.7 pont) és adójogi bejelentést –  eleget tenni. Az Oriflame-el fennálló szerződéses jogviszonyból eredően Önt megillető összes árbevétel, eredmény, jövedelem után valamennyi adóbevallási és adófizetési kötelezettség kizárólag Önt terheli, e kötelezettségek teljesítéséért kizárólag Ön felelős. Az Oriflame elkötelezett aziránt, hogy az egyenlő bánásmód elvét adójogi szempontból is érvényesítse. Ezért  irányadóak a következők: ha az Ön által választott  adózási formára vonatkozó hatályos jogszabályok alapján az Ön részére teljesített kifizetések után az Oriflame-nek kell nyereség-, vagy jövedelem típusú, vagy egyéb tételes adót (a továbbiakban együttesen: Adók) megfizetnie a költségvetés részére,  úgy Ön csak olyan mértékű jövedelmet érvényesíthet az Oriflame-el szemben, amelynek valamennyi Oriflame által fizetendő Adókkal együtt számított összege nem haladja meg azt az összeget, amely akkor terhelte volna az Oriflame-et, ha Ön olyan adózási forma hatálya alatt állna, amely nem kötelezi az Oriflame-et Adók megfizetésére Kizárólag az Ön felelőssége továbbá annak biztosítása, hogy a Vásárlói személyes adatainak kezelése minden szempontból megfelel a nemzeti adat- és személyiségjog-védelmi szabályoknak (ld. 6.7 – 6.13 pontok). 

6.3. Az Oriflame biztosítja a Termékek visszavételét és kicserélését a jelen Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően mind a Vásárlói, mind pedig az Ön számára.  Ön Szépségtanácsadóként tudomásul veszi, hogy az Ön felelőssége a Vásárlóit a Termékek visszaküldésére vonatkozó jogukról megfelelően tájékoztatni, illetőleg a nevükben Ön köteles a Termékek Oriflame részére történő visszaküldését elvégezni.

6.4. Ön Szépségtanácsadóként nem veszélyeztetheti az Oriflame jó hírnevét.  Nem jogosult nyilatkozatával vagy cselekményével az Oriflame vagy az Oriflame Termékek jó hírnevét csorbítani, károsítani.  Üzleti tevékenysége során jogszerűen és az etikai elvárásoknak megfelelően köteles eljárni; a Termékekkel kapcsolatban nem tehet semmilyen hamis, félrevezető vagy eltúlzott állítást.

6.5. Ön elfogadja, hogy az Oriflame-védjegyek, így a kereskedelmi név és a logó, az on-line eszközeink és az adatbázisaink az Oriflame tulajdonát képezik, és azokat köteles tiszteletben tartani. A félreértések elkerülése végett rögzítjük, hogy Az Oriflame-névhez kapcsolódóan felhalmozódó eszmei érték (goodwill) is az Oriflame-t illeti meg.  Az Oriflame kérésére Ön köteles ezt írásban is megerősíteni, az Oriflame által e célból kiállított megfelelő okirat aláírásával. 

6.6. A Szépségtanácsadó elfogadja, hogy a jelen megállapodás, az abban hivatkozott dokumentumok – ideértve többek között az Oriflame Sikertervet, az adatbázisaink (ideértve többek között a Személyes Információkat tartalmazókat), valamint az on-line eszközeink vagyoni értékkel bíró információnak minősülnek és szellemi alkotáshoz fűződő jogok alá tartoznak. A Szépségtanácsadó kizárólag a jelen megállapodás által lehetővé tett tevékenységei során jogosult azokat, vagy azok bármely részletét felhasználni.

6.7. Ön az Oriflame Termékek bemutatása során köteles az Etikai Kódexben, valamint a Üzletviteli Irányelvek foglaltakat szigorúan betartani.

Adatvédelmi kötelezettségek

 

6.8. Ön Szépségtanácsadóként jogosult a Vásárlói Személyes Információit  gyűjteni, nyilvántartásba venni, tárolni, felhasználni és időszakonként frissíteni. Mint ezen Személyes Információk független adatkezelője Ön garantálja, hogy vonatkozó valamennyi adatvédelmi jogszabálynak megfelelően végzi a tevékenységét, ideértve az Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR)[1] és az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet,[2] azok mindenkor hatályos állapota szerint, ahogy azok a nemzeti jogba átültetésre kerültek. Erre tekintettel Ön köteles az irányadó adatkezelési szabályokat betartani; ezt kifejezetten elfogadja. Ezen szabályok értelmében előfordulhat, hogy Ön köteles nemzeti adatvédelmi hatóságnál adatkezelőként nyilvántartásba vételét kérelmezni, kivéve, ha az Ön esetében jogszabály valamely rendelkezése a nyilvántartásba vétel alól felmentést ad.  Kizárólag Önt terheli felelősség a jogszabály értelmezése, és ennek alapján a nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása vagy mellőzése, továbbá az adatkezelésre vonatkozó előírások betartása tekintetében.

6.9. Ha Ön a vásárlói valamelyikét szponzorálni kívánja a Szépségtanácsadóvá válása érdekében, úgy tőle közvetlenül Személyes Információkat gyűjthet. Önnek az Önnel időről-időre közölt szponzorálási eljárásaink szerint kell eljárnia annak biztosítása érdekében, hogy a Személyes Információk kezelése mindenkor megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak.

6.10. Ön különösen köteles a megfelelő technikai és szervezési-biztonsági intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a Személyes Információk a gondatlanságból bekövetkezett/véletlen vagy jogellenes szándékos megsemmisítéssel, elvesztéssel, megváltoztatással, jogosulatlan kiszolgáltatással vagy hozzáféréssel (pl. amikor az adatkezelés hálózaton keresztül történő adattovábbítást is magában foglal), vagy egyéb jogellenes felhasználással szemben megvédje. Ezen intézkedéseknek az adatok védelmét olyan szinten kell biztosítaniuk – figyelemmel az elérhető technikai megoldásokra és ezek bevezetésének költségeire is –, amely megfelel az adatkezelés módjából eredő veszélyeknek és a védendő személyes adatok jellegének.

6.11. Ha Ön az adatbiztonsági szabályok olyan megsértéséről szerez tudomást, amely Személyes Információk nem szándékolt vagy jogszerűtlen megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságra kerüléséhez vagy hozzáférhetővé válásához vezet, köteles az Oriflame-t haladéktalanul értesíteni a privacy@oriflame. com email-címre küldött üzenet útján, amelyben tájékoztatást kell adnia az incidens jellegéről és az érintett nyilvántartásokról.

6.12. Ha egy Vásárló vagy bármely más személy, akinek a Személyes Információit Ön kezeli, bármikor kérelemmel fordul Önhöz a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok szerinti valamely jogának érvényesítése érdekében, Ön köteles eleget tenni a kérelemnek, olyan mértékben, ahogy ezt a vonatkozó jogszabályok által megkövetelik, és összhangban az Oriflame által időről-időre szolgáltatott iránymutatások, eljárások és oktatások tartalmával.

6.13. Ön Személyes Információt csak a Vársárlókkal és más Szépségtanácsadókkal közölt adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelhet. Az Oriflame-mel fennálló jogviszonyának megszűnése esetén Ön vállalja és szavatolja, hogy késedelem nélkül megsemmisít minden Személyes Információt, ami a birtokában van, vagy amit az ellenőrzése alatt tart.

6.9.6.14. Mi visszautasítunk minden, bírsággal, költséggel vagy bármely más jellegű kiadással kapcsolatos felelősséget, ami a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok megsértésével összefüggésben az Ön részéről felmerül.

Reklámanyagok és keresekedelmi célú üzenetek

 

6.15. Ön köteles Vásárlóit kifejezetten nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy kívánnak-e Öntől az Oriflame Termékekre vonatkozóan reklámanyagokat kapni; és csak kifejezett hozzájárulásuk esetén küldtet a számukra ilyeneket. Továbbá köteles e kérdésre adott válaszukat rögzíteni, amely nyilvántartásnak ki kell terjednie a hozzájárulás megadásának dátumára, és a a kommunikáció nyelveként elfogadott nyelvre is. Minden reklámanyagnak tartalmaznia kell egy tájékoztatást a címzett részére arra vonatkozóan, hogy a további üzenetekről leiratkozhat, valamint ennek lehetséges módjairól (amelyek között szerepelnie kell az Ön részére küldött leiratkozó email-üzenetnek). Ön elfogadja és szavatolja, hogy a címzetteknek az ilyen üzenetekkel kapcsolatos választásait tiszteletben tartja.

6.16. Honlapunk bizonyos online eszközeinek segítségével Ön felhasználhatja a Vásárlói Személyes Információit arra, hogy a részére reklámanyagokat vagy más kereskedelmi üzeneteket küldjön. Erre kizárólag az alábbi feltételek megtartása mellett jogosult:

• eltérő megállapodás hiányában Ön kizárólag azon Vásárló adatainak kezelésére jogosult, aki az Ön szponzoráltjaként regisztrált Szépségtanácsadói tagságra,

• a reklámanyagok vagy más kereskedelmi üzenetek kizárólag az Oriflame Termékekre vonatkozóan tartalmazhatnak tájékoztatást,

• kifejezetten utalni kell a reklámanyagok vagy más kereskedelmi üzenetek ilyen jellegére, 

• a reklámanyagon kötelező feltüntetnie feladóként az Ön nevét és elérhetőségét, működő e-mail címét (vagy más hasonló megoldást, pl. egy leiratkozási linket), amelyen keresztül a Vásárló közölheti, amennyiben a jövőben nem kíván többé kereskedelmi tájékoztató anyagokat kapni;

• a hozzájárulásukat ekként visszavonó Vásárlók részére a továbbiakban reklámanyag vagy más kereskedelmi üzenet nem küldhető, 

• kedvezményes ajánlatok, pl. akciók, ajándékokra vagy jutalomra vonatkozó ajánlatok az irányadó jogszabályokkal összhangban küldhetők, azonban fontos e jellegüket a tájékoztató anyagon egyértelműen feltüntetni, továbbá a kedvezmények igénybevételére vonatkozó feltételeket könnye hozzáférhető helyen, egyértelmű és nem megtévesztő módon megszövegezve kell közölni,

• a reklámanyagok vagy más kereskedelmi üzenetek tartalmának meg kell felelnie a jelen Szerződési feltételekben foglalt előírásoknak, továbbá a kereskedelmi tájékoztatásra vonatkozó egyéb törvényi feltételeknek.

6.17. A Szépségtanácsadó semmilyen körülmények között nem jogosult az Oriflame nevében vagy javára marketing anyagot vagy más kereskedelmi üzenetet küldeni.

7. AZ ORIFLAME KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Az Ön által megrendelt Termékek szállítását a raktárkészlet függvényében teljesítjük. 

7.2. Kifejezetten kizárja az Oriflame a kárfelelősséget azért, ha a szállítást a Termékek hiánya vagy a raktárkészlet hiánya miatt nem tudja teljesíteni.

7.3. A mindenkor hatályos Oriflame Sikerterv alapján az Ön részére járó kedvezményt/kifizetést közvetlenül, vagy közvetve, más Oriflame vállalat vagy harmadik személy szolgáltatón keresztül teljesítjük.

 8. FELMONDÁS, MEGSZÜNTETÉS

8.1. Az ORIFLAME jogosult az Ön tagságát (regisztrációját) egyoldalú nyilatkozattal és azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben Ön:

• olyan nyilatkozatot tesz, vagy olyan személyes adatot szolgáltat, amely – lényegi kérdés tekintetében – hibás, pontatlan vagy valótlan; vagy;

• felszámolási vagy csődeljárást kezdeményeztek Ön ellen bármely bíróság előtt vagy a tartozásait esedékességkor nem tudja rendezni, vagy;

• megsérti a Szerződési feltételek bármely olyan rendelkezését, amelynek orvoslása nem lehetséges, illetőleg az Etikai Kódex vagy az Üzletviteli Irányelvek valamely rendelkezésének megszegése esetén; vagy;

• megsérti a Szerződési feltételek bármely rendelkezését – ideértve a fent említett további dokumentumokat is –, azonban a jogsértés orvoslását elmulasztja az erre Önt írásban felszólító levelünk kézhezvételétől számított 14 napon belül.

• amennyiben 90 napon túl lejárt számlatartozása van vagy számlatartozását az Oriflame által küldött második fizetési felszólítást követő 14 naptári napon belül sem egyenlíti ki. 

9. PANASZKEZELÉS

9.1. Az Oriflame által alkalmazott panaszkezelési eljárás leírását az Üzletviteli Irányelvek tartalmazza.

9.2. Bármilyen panasz, kérdés vagy igény esetén Ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat telefonon a +36 1 450 39 39 vagy e-mailen (info@oriflame.hu). Amennyiben nem elégedett az ORFILAME Ügyfélszolgálatának válaszával, úgy jogosult panaszával a magyarországi Közvetlen Értékesítők Szövetségéhez (http://www.dsa.hu/fogyasztok) vagy a Közvetlen Értékesítők Európai Szövetségéhez fordulni (Seldia) (http://www.seldia.org/) fordulni. 

10. ETIKAI KÓDEX / ÜZLETVITELI IRÁNYELVEK

Az Oriflame maximálisan tiszteletben tartja a Közvetlen Értékesítők Európai Szövetségének (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf), valamint a Közvetlen Értékesítők Világszövetségének (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Etika Kódexében foglaltakat. Az Oriflame Szépségtanácsadóitól is megköveteli ezen szabályzatok betartását, az Oriflame Etikai Kódexben, valamint az Üzletviteli Irányelvekben átültetett szabályok szerint.  Ezen szabályzatokról egy-egy példányt Ügyfélszolgálatunkon keresztül is igényelhet (info@oriflame.hu). 

11. HIBÁK ÉS JAVÍTÁSOK

Noha minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy Honlapunkon minden tájékoztatás pontos és aktuális legyen, nem tudjuk garantálni, és nem állítjuk, hogy a weblapokon ne legyen elírás, hiba. Téves adatrögzítés vagy egyéb technikai hiba miatt előfordulhat téves tájékoztatás Honlapunkon.  Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlapon javításuk ezen elírásokat, pontatlanságokat, pl. az árakra, a Termékek és szolgáltatások elérhetőségére vonatkozóan is; ezen hibákból eredő kárfelelősségét az Oriflame kifejezetten kizárja. Jogunkban áll továbbá a Honlap funkcióit, működését és egyéb tartalmát bármely időpontban módosítani, fejleszteni. Ha véleménye szerint a Honlapon fellelhető bármilyen információ vagy termékleírás pontatlan, kérjük, értesítse Ügyfélszolgálatunkat.

12. LINKEK

A Honlapunk független, külső harmadik személy szolgáltatók weboldalára vagy szerverére mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. E hivatkozások feltüntetése nem jelenti, hogy a hivatkozáson keresztül elérhető bármely információért, termékért vagy szolgáltatásért felelősséget vállalunk. Nem tartozunk továbbá felelősséggel az Internet olyan részének – ideértve a Honlapról belinkelt vagy a Honlapra hivatkozást mutató más weblapokat is – tartalmáért vagy működésért. Kérjük, tájékoztasson minket minden olyan hibáról vagy helytelen, nem elfogadható tartalomról, amely olyan weboldalon található, amely az Oriflame Honlapjára hivatkozást tartalmaz. 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A jelen Szerződési feltételekre a magyar jog irányadó. A Szerződési feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen vitának eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.  Amennyiben a magyar jog bármilyen okból nem alkalmazható, úgy a jogviszonyra a svájci jog rendelkezései irányadók.

13.2. Ha a jelen Szerződési feltételek egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek, illetőleg kikényszeríthetetlennek minősülnének, ez nem érinti a Szabályzat fennmaradó rendelkezéseit, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a felek egyáltalán nem kötötték volna meg. Részleges érvénytelenség esetén az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

13.3. Amennyiben az Oriflame valamely rendelkezéssel kapcsolatban igényét nem érvényesíti, az nem tekinthető a jogról való lemondásnak.

13.4. Az Oriflame fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja és módosítsa a jelen Szerződési feltételekben foglaltakat. Bármilyen módosítás vagy változtatás a  Oriflame.hu Honlapon történő közzététel időpontjával lép hatályba.

13.5. Ha Ön az adott módosítások hatálybalépését követően továbbra is megrendelést ad le felénk, akkor ezzel tudomásul veszi és elfogadja a módosításokat.

13.6. Amennyiben eltérően nem nyilatkozik, úgy az Oriflame jogosult Önnel felvenni a kapcsolatot és e körben az Ön részére figyelmeztetést, tájékoztatást, e-mailt, közvetlen levélüzenetet küldeni. Ön bármely időpontban jogosult a reklámanyagok küldésére vonatkozó választását megváltoztatni Felhasználói fiókjának beállításain keresztül. A jelen Szerződési feltételekben foglaltak elfogadásával Ön hozzájárulását adja, hogy az Oriflame az Ön szerződésével és/vagy megrendeléseivel kapcsolatban az Ön részére tájékoztatást vagy más információt küldjön maradandó – nem papíralapú – eszköz útján (pl. e-mailen vagy más, személyesen Önnek címzett módon, mely lehetővé teszi az információ hosszabb időre történő tárolását és jövőbeni ismételt megtekinthetőségét, továbbá változatlan formában történő többszörözését). 

3.7. A jelen Szerződési feltételek szerinti felhívásban közölt határidő kezdő napja a felhívás ajánlott vagy tértivevényes küldeményként történő postára adásának napja. Más úton közölt felhívás esetén a határidő a kézhezvétel napján kezdődik.  Jelen pontban foglaltak nem vonatkoznak a Termékek az 5. fejezet szerinti visszaküldéséről szóló tájékoztatás közlésére; Ebben az esetben a visszaküldésre nyitva álló határidő kezdő napja az a nap, amelyen a Termék visszaküldésére vonatkozó szándékáról Ön értesít bennünket. 

14. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

14.1.  Ön kijelenti, hogy elolvasta és megértette az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy, az Oriflame az Ön Személyes Adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelheti.

13.2. Az Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos további releváns adatot az alábbi táblázat tartalmazza.

Név Oriflame Hungary Kozmetika Kft.

Székhely 1082 Budapest, Futó utca 47-53.

Elérhetőség telefonszám: +36 1 450 39 39

e-mail: info@oriflame.hu


Nyilvántartást vezető hatóság: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
Felügyeleti szerv: Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám 10485635-2-42

 

14. KAPCSOLATFELVÉTEL: 

Amennyiben a jelen Szerződési feltételekkel kapcsolatosan bármilyen észrevétele van, kérjük, jelezze a részünkre e-mailben (info@oriflame.hu) vagy telefonon (+36 1 450 39 39).  Minden tőlünk telhetőt megtesszük annak érdekében, hogy választ adjunk kérdésére, illetőleg hogy az Ön által jelzett problémát orvosoljuk.

Utolsó módosítás dátuma: 2021.01.01.[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete  (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

[2] Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK Irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv")